Strona startowa

Patronat

Zjazd Absolwentów I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju

Data:15 06 2018 - 17 06 2018
Miejsce: al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój

W dniach 15 -17 czerwca 2018r. odbędzie się IX Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju. Wkrótce szczegółowe informacje.

Podczas Zjazdu Absolwentów szkoła świętować będzie jubileusz 100-lecia powstania placówki!


Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

Początki Gimnazjum, bo taką początkowo nazwę nosiła szkoła, były związane ze Stopnicą, gdzie po pierwszej wojnie światowej, dzięki staraniom miejscowej ludności, rozwinęło swoją działalność Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. Podjęto wówczas śmiałą decyzję utworzenia w Stopnicy szkoły średniej, która służyć miała mieszkańcom okolicznych wsi i miasteczek. Przedsięwzięcie było bardzo odważne. Polska wychodziła z długiej otchłani rozbiorów, a odzyskujące niepodległość państwo nie mogło udzielić pomocy. Pomysłodawcą i motorem całego przedsięwzięcia był Franciszek Dziedzic, który stanął na czele komitetu ds. szkoły średniej.

 lo_busko347m.JPG

Warunki, jakie należało spełnić, były bardzo wygórowane: potrzebna była kadra i dyrektor legitymujący się wyższymi studiami, i praktyką pedagogiczną, a także odpowiednia baza szkolna i co najważniejsze, pieniądze na utrzymanie placówki. Z pomocą pośpieszyła miejscowa ludność, która dobrowolnie opodatkowała się, tworząc fundusz umożliwiający otwarcie szkoły. Szkoła rozpoczęła zajęcia 1 września 1918r., zajmując zaledwie 3 sale, a naukę w niej zapoczątkowało 80 uczniów w klasach 1 i 2 ośmioklasowego gimnazjum. Szkołą kierował Władysław Szychulski.
W 1920r. szkoła popadła w tarapaty finansowe, z których uratował ją Sejmik Powiatowy w Busku, przejmując i dofinansowując gimnazjum. Z dniem 1 września 1920r. nowym dyrektorem został Michał Kińczyk, z wykształcenia historyk i osobisty przyjaciel premiera Wincentego Witosa.

Dzięki ofiarnej pracy dyrektora i zespołu pedagogicznego szkoła zdobyła sobie uznanie społeczeństwa. Dyrektor wprowadził niezwykle istotną zmianę, mianowicie koedukację. Tak więc z dniem 1 IX 1923r. do szkoły uczęszczać zaczęły dziewczęta. W tym też roku szkołę i region buski zaszczycił swoją wizytą ówczesny premier rządu polskiego, wspomniany już Wincenty Witos.

W latach 1923- 1927 miały miejsce częste zmiany dyrekcji. Kolejno dyrektorami byli: Henryk Paniewski, Bronisław Oszubski i Tadeusz Dybczyński.

Bardzo ważnym wydarzeniem była pierwsza matura, przystąpiło do niej 10 abiturientów, zdał tylko jeden, Józef Dąbrowski, późniejszy doktor chemii.

W 1929 roku znów miała miejsce zmiana dyrektora, którego stanowisko objął Adam Wilusz, polonista z wykształcenia. W tym czasie w szkole zaczął działać chór, zespół muzyczny, teatrzyk szkolny; uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach kółek naukowych.

Rozwój szkoły został zahamowany przez wybuch kryzysu gospodarczego, który nie ominął także naszego regionu. Wysokie opłaty, szalejąca inflacja, spowodowały spadek frekwencji młodzieży uczącej się, która nie była w stanie utrzymać się finansowo w tak ciężkich warunkach. Planowano nawet rozwiązać gimnazjum, podjęto stosowną uchwałę, która po burzliwej dyskusji została uchylona. Kłopoty natury finansowej nie uległy jednak poprawie, a jako ostateczny środek ratowania gimnazjum uznano, przenosiny szkoły do Buska. 30 stycznia 1933r. sejmik powiatowy, obradujący pod presją starosty Feliksa Tarnogórskiego, podjął odpowiednią uchwałę. Mimo licznych protestów ze strony mieszkańców Stopnicy, pierwsze zajęcia roku szkolnego 1933 – 34 rozpoczęły się już w Busku – Zdroju.

W 1934r. z inicjatywy dyrektora i grona nauczycielskiego szkole nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym też roku rozpoczęto reformę szkolnictwa w Polsce, która objęła także Busko. Zmiany przeprowadził nowy dyrektor- polonista Stanisław Rączka. Powstało wówczas 4- letnie gimnazjum i 2- letnie liceum z wydziałem humanistycznym i matematyczno – fizycznym. Rosła też liczba młodzieży uczącej się w szkole, w latach 1936/37 osiągając liczbę 206 uczniów. Zorganizowano internat i bursę w wydzierżawionej na ten cel willi ,,Wersal”. Do wybuchu wojny Gimnazjum i Liceum stopnicko – buskie opuściło 231 maturzystów.

6 listopada 1939r. Gimnazjum i Liceum decyzją administracji niemieckiej zostało zamknięte. Dyrektor Stanisław Rączka i część nauczycieli z obawy przed aresztowaniem opuścili miasto. Budynek szkoły został zajęty przez niemieckie starostwo. Mimo okupacji nauka była kontynuowana w tajnym Gimnazjum i Liceum zorganizowanym przez dyrektora Józefa Lisaka. Zaraz po opuszczeniu Polski przez Niemców zaczęto zbierać zapisy do Gimnazjum i Liceum w Busku. Tylko dzięki olbrzymiemu wysiłkowi mieszkańców udało się doprowadzić szkołę do stanu umożliwiającego rozpoczęcie zajęć.
Duży trud włożyli nauczyciele, którzy mimo fatalnych warunków poświęcili się bez reszty ucząc młodzież, która stawiła się bardzo licznie na otwarcie roku szkolnego 1945/46.

W kwietniu 1945r. Józef Lisak w obawie przed aresztowaniem przez UB musiał opuścić stanowisko dyrektora. Jego miejsce zajął Antoni Władysław Godzwon, oficer WP, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego.

Z początku 1945r. szkołę upaństwowiono. W czerwcu 1946r. miało miejsce uroczyste wydarzenie – przed gmachem szkoły ustawiono pomnik Tadeusza Kościuszki, który był przechowywany przez całą okupację przez mieszkańców Buska.

W tym też roku, dyrektor A. Godzwon wystąpił z inicjatywą utworzenia na bazie Gimnazjum i Liceum nowej szkoły – Liceum Pedagogicznego. Zabiegi te zakończyły się sukcesem, w roku szkolnym 1946/1947 czteroletnie Liceum Pedagogiczne rozpoczęło swoją działalność.

Po wprowadzeniu się do osobnego budynku, Liceum Pedagogiczne usamodzielniło się, a następnie w latach sześćdziesiątych przekształcone zostało w Studium Nauczycielskie, to z kolei w Technikum Chemiczne, a obecnie znajduje się tam Zespół Szkół Ponadpodstawowych.

Dzięki staraniom Antoniego Godzwona rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, który został ukończony w 1966r.

W listopadzie 1966r. Antoni Władysław Godzwon zmarł, a ciężar kierowania szkołą przejął pełniący od 1962r. funkcję zastępcy dyrektora Bogdan Orłowski. Zastępcami jego byli kolejno: Zbigniew Sobota i Henryk Moćko.

Zgodnie z reformą w roku 1967 w buskim liceum wprowadzono klasy profilowane: matematyczno – fizyczną, podstawową, biologiczno – chemiczną i humanistyczną.

Podczas uroczystości z okazji 50 – lecia placówki decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki.

W latach 1976/77 zbudowano i zmodernizowano boiska szkolne, zapewniając odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć kultury fizycznej.

W 1979r. w budynkach znajdowały się dwie szkoły, gdyż decyzją Kuratorium Oświaty utworzono Zespół Szkół, w skład którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące i Medyczne studium Zawodowe.

Dyrektorem Zespołu został Bogdan Orłowski, zastępcami zaś pełniący nadal swą funkcję Henryk Moćko i reprezentująca MSZ mgr Jadwiga Rubacha. Sytuacja bardzo się skomplikowała, ciasnota nie pozwalała na rozwój żadnej ze szkół. Aby wyjść z tej opresji, zaczęto budowę budynku specjalnie dla Medycznego Studium Zawodowego oraz budowę pionu sanitarnego i łącznika, który miał połączyć ze sobą stary i nowy budynek. W roku 1982 Medyczne Studium Zawodowe wprowadziło się do nowego budynku. Budowę łącznika zakończono za kadencji dyr. Henryka Moćki, który objął to stanowisko po odejściu swojego poprzednika. Funkcję zastępcy objął wówczas Franciszek Majcher. To właśnie za kadencji dyrektora Moćki szkoła wkroczyła do nowej Polski, choć okres przełomu, czyli lata 1989/1990, na pewno nie był łatwy.

Od 1 września 1991r. funkcję dyrektora objął Lucjan Defratyka. Wicedyrektorem pozostał Franciszek Majcher. Dyrektor Defratyka kierował szkołą z bardzo dobrym skutkiem przez 11 lat.

W roku 1999 nowym wicedyrektorem została Anna Kolarz, która tę funkcję pełni do chwili obecnej.

W roku 2002 nowym dyrektorem 80 – letniego już liceum został były uczeń i nauczyciel Jarosław Dębicki. Sześcioletnia kadencja nowego dyrektora obfitowała w kolejne wyzwania edukacyjne w postaci organizacji Nowej Matury.

Do pierwszego, przeprowadzonego w nowej formie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 przystąpiło 277 abiturientów. Zdało 100% maturzystów.

Dyrektor Jarosław Dębicki podjął również inicjatywę budowy nowej hali sportowej. Uroczyste otwarcie i przekazanie obiektu sportowego do użytku nastąpiło we wrześniu 2006r. Dzięki temu szkoła posiada obecnie wyjątkowo nowoczesną infrastrukturę.

Od stycznia 2008 roku funkcję dyrektora pełni kolejny absolwent i nauczyciel szkoły, Tomasz Galant.

Uczniowie naszego liceum uczestniczą systematycznie w różnych olimpiadach przedmiotowych, konkursach recytatorskich, zawodach sportowych, konkursach radiowych.

Liceum od samego początku należy do wiodących placówek oświatowych w regionie i utrzymuje swoją wysoką pozycję.

tekst: Barbara Galant
źródło: lobusko.pl

Imprezy

2018-01-18 - 2018-02-28

Terminarz Teatru Lalki i Aktora 'Kubuś' w Kielcach

Patronat
2018-01-19 - 2018-03-23

Terminarz Filharmonii Świętokrzyskiej

Patronat
2018-01-24 - 2018-10-14

Kalendarz imprez O/ PTTK Busko-Zdrój

Patronat
2018-06-15 - 2018-06-17

Zjazd Absolwentów I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju

Konkursy

Konkurs: Wygraj zaproszenia na koncert Raz Dwa Trzy Młynarski w Kielcach
Konkurs zakończony: Międzynarodowy Cyrk Safari w Pińczowie i Busku-Zdroju!
Konkurs: Wygraj zaproszenie na Orkiestrę w Rytmie Disco
Konkurs zakończony: Wygraj zaproszenia do Parku Zatorland
Konkurs zakończony: Do wygrania zaproszenia na musical Skrzypek na dachu w Kielcach
Konkurs zakończony: Wygraj podwójne zaproszenia na Rockowy Sabat
Konkurs zakończony: Wygraj podwójne zaproszenia na koncert Workaholic w Busku-Zdroju
Konkurs zakończony: Wygraj zaproszenia na Disco Kadzielnia 2017